Aplikácia logistiky na trhu

Aplikácia logistiky na trhu
Vo vyspelom trhovom hospodárstve môže byť úspešný len ten podnik, ktorý dokáže uspokojovať čím ďalej tým náročnejšie potreby zákazníka serióznou ponukou nového vysoko kvalitného výrobku alebo služby. Nestačí však len vyrobiť kvalitný výrobok, či pripraviť kvalitnú službu, ale je žiadúce postarať sa o to, aby bola k dispozícii v správnom množstve, na správnom mieste, v správnom okamihu a to s vynaložením primeraných nákladov. To znamená, že význam pružnej ponuky, schopnej reagovať na dopyt, sa stáva dennou úlohou s dodržaním vždy optimálnej hospodárnosti.
Podniky vo vyspelom trhovom prostredí sa dostávajú do priamej konfrontácie s konkurenciou a výsledok závisí od toho ako úspešne vedia riešiť otázku zvýšenia kvality, zníženia nákladov zvýšenia pružnosti.
Tieto tri faktory úspešnosti podniku úzko súvisia s úrovňou techniky a technológie, ktorou podnik disponuje, úrovňou podnikovej organizácie a úrovňou svojich zamestnancov.
Svetové trendy vo vývoji trhového hospodárstva znamenajú prechod od trhu predávajúceho k trhu kupujúceho, kde požiadavky na tovar, kvalitu a cenu, na rýchlosť a podmienky dodania, ktoré predchádzajú, sprevádzajú a nasledujú dodanie tovaru, diktuje zákazník.
V pohľade na podnikovú úroveň dominantnými sú najmä znaky výrobok, trh, technika.
Dosiahnutie vysokej pružnosti je podmienené dobrým technickým vybavením, dokonalým riadením výrobných a zvlášť obehových procesov. Je dokázané, že čím vyspelejší je štát, tým väčší podiel z ceny hotových výrobkov v ňom vyrábaných predstavujú náklady na obeh tovaru – distribúciu.