Načítavam články...
 • Špeditérska firma

  Manipulácia s materiálom a vybavovanie objednávok

  Ide o pomerne širokú oblasť, ktorá zahŕňa v podstate všetky aspekty premiestňovania surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov. Pretože táto manipulácia a premiestňovanie materiálu vyvoláva vždy určité náklady, ale nedodáva žiadnu…
 • Špeditérska firma

  Zákaznícky servis, riadenie stavu zásob a logistická komunikácia.

  Zákaznícky servis je výstupom logistického systému a mal by zabezpečiť premiestnenie správneho produktu ku správnemu zákazníkovi na správnom mieste, v správnom čase a pri čo možno najnižších celkových nákladoch. Dobré služby podporujú…
 • Špeditérska firma

  Prognózovanie a plánovanie dopytu

  Existuje veľa typov prognóz dopytu. Marketing predpovedá dopyt zákazníkov na základe odhadu účinku podpory predaja (napr. reklamy), cien, konkurencie atď. Výroba predpovedá výrobné požiadavky na základe marketingových prognóz predaja a bežného stavu…
 • Špeditérska firma

  Hlavné logistické činnosti

  Na realizáciu hladkého toku produktu z miesta vzniku do miesta ich spotreby je potrebné zabezpečiť tieto činnosti: * prognózovanie/ plánovanie dopytu * zákaznícky servis * riadenie stavu zásob * logistická komunikácia *…
 • Logisticke naklady

  Logistické náklady

  Na základe prieskumu sa zistilo, že podiel logistických nákladov na celkových nákladoch podniku sa pohybuje medzi 10 - 30 % a pre každý podnik ma rôznu hodnotu. Uplatňovanie logistiky v podniku si…
 • Logistické výkony

  Logistické výkony

  Logistické výkony vznikajú vykonávaním logistických činností. Logistické výkony vo vnútri podniku medzi útvarmi sú ocenené vnútropodnikovými cenami. Výkony vystupujúce navonok v styku so zákazníkmi vo forme logistických služieb sú ocenené a predávané…
 • Obchodná logistika

  Obchodná logistika

  Obstarávacia a distribučná logistika sú označované spoločným názvom obchodná logistika, ktorá je zameraná na obeh tovaru. Obeh tovaru je súhrn všetkých predvýrobných a povýrobných hmotných procesov, ktorými materiál prechádza. Sú to procesy…
 • Distribučná logistika

  Distribučná logistika

  Pod distribučnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie distribúcie - odbytu. Zaoberá sa všetkými činnosťami v súvislosti s tokom tovaru od skladu hotových výrobkov k odbytovému…
 • Výrobná logistika

  Výrobná logistika

  Pod výrobnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie výrobného procesu. Obsahuje všetky činnosti s materiálovým a informačným tokom surovín, pomocných a výrobných materiálov od skladu surovín…
 • Špeditérska firma

  Obstarávacia logistika

  Pod obstarávacou nákupnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení pri príprave a vykonávaní obstarania všetkých materiálových položiek, nevyhnutne potrebných pre zabezpečenie danej výroby, alebo inej činnosti firmy. Zaoberá sa všetkými…