Logistika a jej postavenie v spoločnosti

logistike a jej postavení v spoločnosti
Diagnostika logistického systému je súčasťou jej riadenia a jej hlavným cieľom je zisťovanie stavu logistického systému z hľadiska plnenia cieľov logistiky. Diagnostikou logistického systému ( na základe symptómov, t.j. príznakov jeho chovania) zisťujeme a identifikujeme disproporcie, ktoré vznikajú z hľadiska plynulosti tokov hmotných, informačných a finančných.
Ťažiskom diagnostikovania logistiky by malo byť sledovanie a zisťovanie logistického systému. Ide o priebežné meranie a sledovanie logistických výkonov a nákladov, posudzovanie stavu a identifikácia problémov z hľadiska strategického cieľa logistiky.
,, Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zaoberá koordináciou, zosúladením, prepojením a optimalizáciou toku surovín, materiálu, polovýrobkov, výrobkov a služieb, ale tiež tokov informácií a financií z hľadiska uspokojenia zákazníka s optimálnym vynaložením prostriedkov.“