Úrovne pôsobnosti podnikovej logistiky

Úrovne pôsobnosti podnikovej logistiky
Logistika je podnikovou funkciou, ktorá prechádza celým podnikom a riadi, integruje, reguluje a kontroluje všetky toky materiálu, výrobkov, informácií a financií a stým spojené činnosti – dopravu, skladovanie, manipuláciu a balenie.
Je možné určiť 4 úrovne pôsobností logistických funkcií1:
– strategická – rozhoduje o zásadných otázkach s dlhodobou platnosťou. Tieto rozhodnutia sú základom pre rozhodovanie na dispozičnej úrovni,
– dispozičná – na tejto úrovni sa prijímajú krátkodobé rozhodnutia ( príkazy ) o spôsobe plnenia vzniknutých požiadaviek a potrieb
– administratívna – po vydaní dispozície vykonáva potrebné administratívne činnosti pre informačný proces
– operatívna – vykonáva činnosti a procesy hmotného toku na základe príkazov z dizpozičnej alebo administratívnej úrovne.