Druhy podnikovej logistiky

Druhy podnikovej logistiky

Podnikovú logistiku ako podsystém podniku možno rozčleniť na oblasti ( podsystémy ):
a) základné oblasti logistiky:
– nákupná ( obstarávacia ) logistika
– výrobná logistika
– distribučná logistika
b) prierezové oblasti logistiky:
– logistické informácie
– skladová logistika
– sem patrí aj tok financií, ktorého smer je opačný ako smer toku materiálu a je nevyhnutný pre fungovanie celého logistického reťazca a pre zabezpečenie existencie podniku.