Funkcie a ciele logistiky

Funkcie a ciele logistiky
Logistika je na jednej strane teoretickou disciplínou, na druhej strane, a to predovšetkým, praktickým prístupom riadeniu. Logistika všeobecne znamená tvorbu, riadenie a organizovanie materiálnych tokov a tiež informačných a finančných tokov a všetkých ostatných činností, ktorú sú s materiálovými, informačnými a finančnými tokmi spojené.
Materiálový tok zahŕňa premiestňovanie surovín od dodávateľov, premiestňovanie tovarov pri spracovávaní v rámci podniku a premiestňovanie hotových výrobkov z miesta výroby až ku spotrebiteľovi.
Informačný tok v podniku zabezpečuje správy a dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje na materiálny tok.
Finančný tok predstavuje tok peňažných prostriedkov za realizované výkony, ktorý je veľmi dôležitý z hľadiska existencie firmy. To znamená, že ak sa podnik má udržať na trhu, musí fungovať aj tento podsystém peňažného toku.