Hlavné logistické činnosti

Špeditérska firma

Na realizáciu hladkého toku produktu z miesta vzniku do miesta ich spotreby je potrebné zabezpečiť tieto činnosti:
* prognózovanie/ plánovanie dopytu
* zákaznícky servis
* riadenie stavu zásob
* logistická komunikácia
* manipulácia s materiálom
* vybavovanie objednávok
* balenie
* podpora servisu a náhradné diely
* stanovenie miesta výroby a skladovania
* obstarávanie a nákup
* manipulácia s vráteným tovarom
* preprava tovaru
* spätná logistika
* skladovanie
Nie všetky činnosti musia patriť do kompetencie logistického oddelenia, ale významne ovplyvňujú logistický proces ako celok.