Logistické náklady

Logisticke naklady

Na základe prieskumu sa zistilo, že podiel logistických nákladov na celkových nákladoch podniku sa pohybuje medzi 10 – 30 % a pre každý podnik ma rôznu hodnotu. Uplatňovanie logistiky v podniku si vyžaduje, aby logistické výkony a služby a vlastné náklady na ne vynaložené boli prehľadné a kontrolovateľné. Toky logistických nákladov musia byť adresné, musí byť určené miesto vzniku, účel vzniku a spôsob úhrady vlastných nákladov vynaložených na logistické výkony.
Určenie miest vzniku logistických nákladov je dôležité na vymedzenie zodpovednosti za vznik a účelné vynaloženie vlastných nákladov. Preto je potrebná vhodná organizácia vnútropodnikových subjektov alebo hospodárskych stredísk, ktoré tvoria články logistického reťazca, aby zodpovednosť za logistické náklady a výkony bola vymedzená a presne a adresne do tých hospodárskych stredísk, kde tieto výkony a na ne vynaložené náklady vznikajú.
Účel vzniku logistických nákladov vyjadruje druhy podnikovej logistiky a logistické úseky, na ktorých výkony boli náklady vynaložené.
Náklady vynaložené hospodárskym strediskom na poskytnuté logistické výkony mu musia byť vykompenzované formou priamej úhrady externým zákazníkom, alebo nejakým spôsobom vo vnútri podniku. Vnútropodniková cena logistického výkonu môže byť stanovená na základe variabilných nákladov, celkových nákladov, s nulovým alebo plánovaným ziskom.