Logistické výkony

Logistické výkony

Logistické výkony vznikajú vykonávaním logistických činností. Logistické výkony vo vnútri podniku medzi útvarmi sú ocenené vnútropodnikovými cenami.
Výkony vystupujúce navonok v styku so zákazníkmi vo forme logistických služieb sú ocenené a predávané zákazníkom za trhové ceny.
Podľa druhov podnikovej logistiky môžeme logistické výkony členiť na
1. Činnosti obstarávacej logistiky spočíva v realizácii výkonov spojených s :
* marketingovými činnosťami
* rokovaním a uzatváraním zmlúv s dodávateľmi
* správnymi činnosťami nákupu
* preberaním a kontrolou obstaraných materiálov
* funkciou vstupných skladov
* časťou vnútropodnikovej dopravy
* plánovaním, riadením a kontrolou hmotných, finančných, informačných tokov
2. Vo výrobnej logistike:
* usporiadaním materiálových tokov vo výrobe
* vytvorením priaznivých pracovných podmienok
* zistením racionálneho využitia plôch a priestrov
* využívaním budov, stavieb, zariadení
3. V distribučnej logistike sú spojené činnosti s:
* voľbou optimálneho rozmiestenia distribučných skladov
* skladovaním hotových výrobkov
* vykonávaním komisionárskych činností
* výstupom tovaru z podniku a zaistením nákladky
* dopravou tovaru k zákazníkovi
Podľa prierezových úsekov logistiky môžeme logistické výkony deliť na:
* výkony dopravných systémov vnútropodnikových a mimopodnikových
* výkony skladových a komisionárskych systémov
* výkony logistického manažmentu, ktoré zahŕňajú organizačné, riadiace a personálne zabezpečenie logistiky
* výkony logistického controllingu