Manipulácia s materiálom a vybavovanie objednávok

Špeditérska firma

Ide o pomerne širokú oblasť, ktorá zahŕňa v podstate všetky aspekty premiestňovania surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov. Pretože táto manipulácia a premiestňovanie materiálu vyvoláva vždy určité náklady, ale nedodáva žiadnu pridanú hodnotu, je základným cieľom toku materiálu čo najviac znížiť náklady s týmto procesom spojené. Pričom ide hlavne o minimalizáciu prepravných vzdialeností, minimalizácia stavu zásob a minimalizáciu strát, ktoré vznikajú plytvaním, zlou manipuláciou, krádežami a poškodením. Pri starostlivej analýze a riadení toku materiálu môže podnik ušetriť značný objem finančných prostriedkov.
Pri vybavovaní objednávok ide o systém, ktorý podnik používa na prijímanie objednávok od zákazníkov, na kontrolu stavu objednávok a ich dostupnosti pre zákazníkov. Patrí sem aj kontrola stavu zásob, kontrola kreditného limitu zákazníka, fakturácia a stav pohľadávok. Vzhľadom nato, že čas cyklu objednávky je kľúčovým styčným bodom zákazníka a daného podniku, môže mať veľký vplyv nato, ako zákazníci vnímajú úroveň kvality služieb podniku a tým aj na jeho spokojnosť zákazníkov.