Obchodná logistika

Obchodná logistika

Obstarávacia a distribučná logistika sú označované spoločným názvom obchodná logistika, ktorá je zameraná na obeh tovaru. Obeh tovaru je súhrn všetkých predvýrobných a povýrobných hmotných procesov, ktorými materiál prechádza. Sú to procesy netechnologickej povahy, nemenia množstvo ani kvalitu materiálu.
Do obehu tiež patria nehmotné procesy spočívajúce v pohybe informácií a ich použití pri rozhodovaní ( zber a uchovanie informácií potrebných k nákupu a k predaju, k riadeniu hmotných obehových procesov, evidencií a podobne) a procesy pohybu financií.
Obchodná logistika teda zahŕňa problematiku organizovania nákupu a dodávateľsko – odberateľského vzťahu, balenia, dopravy, skladovania a manipulácie s tovarom, kompletizácie a rozdeľovania tovaru, vlastného predaja, problematiku obalov, zber a spôsob poskytovania informácií a ich spracovanie a identifikačné systémy.
Úlohou obchodnej logistiky je zabezpečiť spojenie medzi ponukou a dopytom tak, aby zákazníci mohli mať tovary a služby k dispozícii v želanom stave, na želanom mieste a pri podmienkach, v ktorých si ich želajú mať.
Základom obchodnej logistiky sú racionálne usporiadané cesty tovaru, vrátane racionálneho rozloženia zásob, dobré dodacie a platobné podmienky a efektívny systém objednávok. Logistické cesty tovaru sa nazývajú kanály, pričom treba rozlišovať fyzické a informačné cesty. Informačné cesty súvisiace s fyzickým pohybom tovaru predstavujú ponuku, objednávku, sprievodné doklady k tovaru, faktúru, pohyb peňazí, reklamácie a ich vybavenie.