Výrobná logistika

Výrobná logistika

Pod výrobnou logistikou sa rozumie súhrn logistických úloh a opatrení na prípravu a vykonanie výrobného procesu. Obsahuje všetky činnosti s materiálovým a informačným tokom surovín, pomocných a výrobných materiálov od skladu surovín k výrobe, ako aj od skladu polotovarov a nakupovaných dielcov cez jednotlivé stupne výrobného procesu vrátane všetkých medzi skladov, cez montáž po sklad hotových výrobkov.
Výrobná logistika je časťou podnikovej logistiky a zahŕňa:
* systém výrobných tokov
* systém tokov prístrojov, nástrojov a skúšobných prostriedkov
* systémy tokov údržby, ošetrovania, starostlivosti
* systémy tokov zásobovania
* systémy tokov odstraňovania odpadov