Zásoby v logistike

Špeditérska firma
Zásoby v logistike
🚚🚛🚛🚚
Zásoby sú veľkou a nákladnou investíciou. Kvalitnejším riadením zásob v podniku je možné docieliť zlepšenie cash-flow podniku i návratnosť investícií. Vo väčšine podnikov (maloobchodných, veľkoobchodných i výrobných) dochádza k pravidelným rituálom zbavovania sa zásob, keď sa napríklad jeden krát za rok – vyhlási program totálneho zníženia zásob a podobne. Pokiaľ však manažment neuplatňuje vhodné metódy riadenia zásob a nepozná vzájomné nákladové závislosti rôznych aspektov riadenia zásob, často pritom dochádza k veľkému poklesu úrovne zákazníckeho servisu a tieto programy sa musia zastaviť.
Pri formulácii určitej stratégie je nutné správne chápať úlohu zásob vo výrobe a v marketingu. Zásoby slúžia v rámci podniku piatim cieľom:
1. umožňujú podniku dosiahnuť efekty-úspory založené na rozsahu výroby
2. vyrovnávajú ponuku a dopyt
3. umožňujú špecializáciu výroby
4. poskytujú ochranu pred nepredvídateľnými výkyvmi v dopyte a v dobe cyklu objednávky
5. poskytujú akýsi tlmič, nárazník medzi kritickými spojmi v rámci distribučného kanálu
Pokiaľ chce podnik realizovať úspory vyplývajúce z nákupu, dopravy, či výroby vo veľkom rozsahu, musí súčasne udržovať istú úroveň zásob. Napríklad pri objednávaní veľkých množstiev surovín alebo zásob hotových výrobkov môže výrobca využiť ponúkané zľavy jednotkových cien, ktoré sú spojené s nákupom vo veľkom. Pri nákupe vo veľkom. Pri nákupe vo veľkom množstve je možné docieliť nižšie náklady na prepravu jednotky tovaru. To znižuje i celkové náklady na jednotku, pretože je potrebné relatívne menej administratívny.